Home » People » Dr Gareth Llewelyn

Dr Gareth Llewelyn

Vice president for Wales

Dr Gareth Llewelyn was elected RCP vice president for Wales in November 2016. He began his 3-year term on 1 January 2017.

Gareth is a consultant neurologist based in south-east Wales. Brought up in north Wales, he studied medicine in Cardiff and returned to Wales after 12 years of neurology research and training in London.

He has established a new acute neurology service in Gwent which supports the medical intake and is integrated with the stroke service. He has also developed a tertiary peripheral nerve service, and he is clinical lead of the Wales Neuromuscular Network, which brings together the specialist skills of therapists, care advisers and clinicians across Wales.

Gareth is the former chair of the RCP Joint Clinical Neurosciences Committee, as well as of the Association of British Neurologists’ services and standards committee. He was instrumental in developing the neurological conditions delivery plan for Wales that was launched in 2014. He has worked closely with the Welsh language commissioner on the healthcare communication needs of Welsh-speaking children and older people. 

Is-lywydd dros Gymru

Etholwyd Dr Gareth Llewelyn yn Is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon dros Gymru ym mis Tachwedd 2016. Dechreuodd ar ei gyfnod o dair blynedd yn y swydd ar 1 Ionawr 2017.

Mae Gareth yn niwrolegydd ymgynghorol sy'n gweithio yn ne-ddwyrain Cymru. Wedi ei fagu yng ngogledd Cymru, astudiodd feddygaeth yng Nghaerdydd a dychwelodd i Gymru ar ôl 12 mlynedd o waith ymchwil a hyfforddiant niwrolegol yn Llundain.

Sefydlodd wasanaeth niwroleg acíwt newydd yng Ngwent sy'n cefnogi’r cymeriant meddygol ac sydd wedi ei integreiddio â'r gwasanaeth strôc. Y mae hefyd wedi datblygu gwasanaeth nerfau perifferol trydyddol, ac ef yw arweinydd clinigol Rhwydwaith Niwrogyhyrol Cymru, sy’n dod â sgiliau arbenigol therapyddion, cynghorwyr gofal a chlinigwyr ar draws Cymru ynghyd.

Gareth yw cyn gadeirydd Cydbwyllgor Niwrowyddorau Clinigol Coleg Brenhinol y Meddygon, ynghyd â phwyllgor gwasanaethau a safonau Cymdeithas Niwrolegwyr Prydain. Roedd yn allweddol yn y gwaith o ddatblygu cynllun cyflawni cyflyrau niwrolegol Cymru a lansiwyd yn 2014, ac mae wedi gweithio’n agos â Chomisiynydd y Gymraeg i edrych ar anghenion cyfathrebu plant a phobl hŷn Cymraeg eu hiaith o fewn gofal iechyd.