English

Mynd i’r afael â’r her

Ym mis Tachwedd 2014, lansiodd Coleg Brenhinol y Meddygon Mynd i’r afael â’r her: Gwella gofal acíwt, bodloni anghenion cleifion yng Nghymru. Mae’r adroddiad newydd hwn yn dehongli model Comisiwn Ysbytai’r Dyfodol ar gyfer Cymru ac yn cynnig atebion clir, cadarnhaol ac adeiladol. Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys pum astudiaeth achos arloesol gan fyrddau iechyd ledled Cymru, ar bynciau sy’n cynnwys ailgynllunio’r ysbyty lleol, ad-drefnu hyfforddiant meddygol a thelefeddygaeth mewn ardal wledig. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Lowri.Jackson@rcplondon.ac.uk.

Cyfarfod ar y cyd ym maes Meddygaeth

Cynhelir cyfarfod diweddaru ar y cyd ym maes Meddygaeth 2015 rhwng Coleg Brenhinol y Meddygon a Chymdeithas y Meddygon yng Nghymru ar 11 a 12 Tachwedd 2015 yng Ngwesty a Sba Mercure Holland House, Caerdydd. I gofrestru i gael y newyddion diweddaraf, cysylltwch â Clare.Rudall@rcplondon.ac.uk.

Swyddfa genedlaethol Coleg Brenhinol y Meddygon, Cymru

Mae aelodau a chymrodorion yng Nghymru’n cael eu cefnogi gan is-lywydd dros Gymru, tîm cynghori gwasanaeth Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer Cymru a dau aelod o staff. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â thiwtoriaid coleg a chydweithwyr eraill i sicrhau cysylltiadau cryf rhwng Cymru a Choleg Brenhinol y Meddygon yn Llundain. Mae’r tîm yn dal i chwarae rôl bwysig o ran cefnogi cymrodyr ac aelodau, cymeradwyo disgrifiadau swydd, cymryd rhan yn y broses o sgorio dyfarniadau rhagoriaeth glinigol a chymeradwyo datblygiadau proffesiynol parhaus.

Dr Alan Rees, meddyg ymgynghorol, sydd â diddordeb arbennig mewn diabetes, endocrinoleg a lipidoleg clinigol, yw is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon dros Gymru. Mae’n gyfrifol am arwain gwaith polisi Coleg Brenhinol y Meddygon yng Nghymru, ymgysylltu ar ran cymrodyr ac aelodau Coleg Brenhinol y Meddygon â Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, GIG Cymru ac eraill. Mae hefyd yn gyrru gwaith Comisiwn Ysbytai’r Dyfodol yng Nghymru, ac mae’n gweithio gydag uwch swyddogion Coleg Brenhinol y Meddygon i sicrhau bod Cymru’n cael ei chynrychioli ar lefelau uchaf Coleg Brenhinol y Meddygon.

Ein cyfeiriad yw RCP Wales, Tŷ Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH.

Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol at Wales@rcplondon.ac.uk.

Yma yng Nghymru, ein Uwch Gynghorydd Polisi a Materion Cyhoeddus, Lowri Jackson, sy’n arwain ar bolisi, materion cyhoeddus ac ymholiadau gan y cyfryngau yng Nghymru. Mae modd i chi lwytho ein papurau ymchwil ac ymatebion i ymgynghoriadau i lawr isod. Ffoniwch 07557 875119 gydag unrhyw geisiadau gan y cyfryngau.

Gall rheolwr ein swyddfa, Clare Rudall, eich helpu gyda chwestiynau am gymeradwyo disgrifiadau swydd, enwebu cymrodyr, gweinyddu dyfarniadau rhagoriaeth glinigol a datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer aelodau a chymrodyr yng Nghymru. I gymeradwyo disgrifiadau swydd, anfonwch e-bost at Wales@rcplondon.ac.uk. Mae rhagor o wybodaeth a chanllawiau ynghylch cynllunio swyddi ar gael gan y Pwyllgorau Cynghori ynghylch Penodi (AAC).

Mae modd gweld digwyddiadau Coleg Brenhinol y Meddygon sydd ar y gweill yng Nghymru ar Ddyddiadur Digwyddiadau Coleg Brenhinol y Meddygon.

Is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon dros Gymru

Dr Alan Rees
Alan.Rees@rcplondon.ac.uk

Staff Coleg Brenhinol y Meddygon yng Nghymru

Lowri Jackson, Uwch Gynghorydd Polisi a Materion Cyhoeddus ar gyfer Cymru
Ffôn: +44 (0)2920 498712
Symudol: +44 (0)7557 875119
lowri.jackson@rcplondon.ac.uk

Clare Rudall, Rheolwr Swyddfa Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer Cymru
Ffôn: +44 (0)2920 494737
clare.rudall@rcplondon.ac.uk

Tîm cynghori Cymru

Yr Athro John Harvey, cynghorydd cyswllt Coleg Brenhinol y Meddygon
Ysbyty Maelor, Wrecsam LL13 7TD
john.harvey@wales.nhs.uk

Dr Andrew Freedman, cynghorydd cyswllt gwasanaeth Coleg Brenhinol y Meddygon
Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd CF14 4XN
freedman@cardiff.ac.uk

Dr David Price, cynghorydd cyswllt gwasanaeth Coleg Brenhinol y Meddygon
Ysbyty Treforys, Abertawe SA6 6NL
David.Price@wales.nhs.uk