Ymuno â Rhwydwaith Cleifion a Gofalwyr Coleg Brenhinol y Meddygon (RCP)

Dysgwch sut gallwch chi ymuno â Rhwydwaith Cleifion a Gofalwyr RCP.

Pam mae pobl yn ymuno â’r Rhwydwaith Cleifion a Gofalwyr?

Drwy ymuno â’r Rhwydwaith, bydd yr aelodau’n dod yn rhan o grŵp o wirfoddolwyr sy’n rhyngweithio ar-lein ac yn bersonol. Mae’r rolau’n amrywio yn dibynnu ar brofiadau, diddordebau ac argaeledd aelodau. O gymryd rhan mewn arolygon ac ymateb i ymgynghoriadau, i gymryd rhan mewn gweithdai, a digwyddiadau.

Mae gan aelodau’r Rhwydwaith y canlynol:

  • diddordeb mewn iechyd neu ofal cymdeithasol
  • dymuniad i wella iechyd a gofal iechyd
  • y gallu i wirfoddoli amser naill ai ar-lein neu’n bersonol
  • parch at amrywiaeth
  • y gallu i weithio’n dda â phobl eraill.

Mae gwirfoddolwyr yn ymuno â’r Rhwydwaith i wneud gwahaniaeth. Mae’r canlynol yn feysydd lle mae’r Rhwydwaith wedi cael effaith sylweddol:

Sut mae ymuno â’r Rhwydwaith?

Mae dau fath o aelodaeth i’r Rhwydwaith (Fforwm a Chymuned) - ac mae’n rhaid i unigolion lenwi ein ffurflen gais ar gyfer y ddau ohonynt.

Fel arfer, mae gan aelod Fforwm fwy o amser i’w ymrwymo i fynd i wahanol weithdai, cyfarfodydd a phwyllgorau yn ystod yr wythnos waith, sydd fel arfer yn Llundain neu Lerpwl. Efallai bod gan aelod Cymuned lai o amser i fynychu yn bersonol, ond maen nhw’n dal i gyfrannu a gallant gymryd rhan mewn sawl ffordd sy’n cefnogi ac yn dylanwadu ar bolisi, prosiectau a gweithgareddau Coleg Brenhinol y Meddygon.

Mae ceisiadau Fforwm yn dilyn proses fwy ffurfiol o lunio rhestr fer a chyfweliadau (ar adegau penodol o’r flwyddyn). Gwneir hyn er mwyn cynnal disgwyliadau ar gyfer y rôl ar y ddwy ochr. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 31 Gorffennaf 2019.

Mae ceisiadau Cymuned yn dilyn proses lai ffurfiol ond mae unigolion yn dal i gael cyfle i drafod y rôl drwy drefnu sgwrs anffurfiol. Darllenwch ein Cylch Gorchwyl a’r disgrifiadau o’r rolau. Bydd hyn yn eich galluogi i wneud penderfyniad gwybodus am ba rôl a fydd fwyaf addas i chi.

Edrychwch ar yr adran adnoddau i’w llwytho i lawr isod

Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â’r Rhwydwaith gysylltu â ni am sgwrs. Felly cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth, neu os nad ydych chi’n siŵr pa rôl a fydd fwyaf addas i chi i gyd-fynd â'r adegau rydych chi ar gael ar hyn o bryd.

E-bost: PIU@rcplondon.ac.uk

Gweithio i fod yn gynhwysol

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod Rhwydwaith Cleifion a Gofalwyr Coleg Brenhinol y Meddygon mor gynhwysol a chytbwys â phosib. Rydym ni’n cydnabod bod gennym le i wella, felly hoffwn gael cymorth gennych i gael amrywiaeth eang o leisiau o gymysgedd o sefydliadau, gwledydd y DU, rhanbarthau, sectorau a phrofiadau er mwyn cynnal trafodaethau amrywiol o safbwynt cleifion a gofalwyr.
 
Gyda hynny mewn golwg, a fyddech chi’n fodlon sôn wrth bobl eraill am y Rhwydwaith Cleifion a Gofalwyr? Gall fod yn rhywun sydd heb glywed am y Rhwydwaith, ond eich bod chi’n credu y byddai ef/hi yn gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr.

Adnoddau i’w llwytho i lawr

Cysylltwch â ni os hoffech gael y dogfennau canlynol yn Gymraeg