Home » News » Alpha, Beta, Delta: un amrywiolyn ar ôl y llall

Alpha, Beta, Delta: un amrywiolyn ar ôl y llall

Fel clinigwyr, rydym yn gyfarwydd â delio ag ansicrwydd, newid a cholled yn ein bywydau proffesiynol. Fodd bynnag, mae'r pandemig parhaus, gyda'i amrywiolion SARS-CoV-2 newydd, yn cael effaith enfawr ar ein bywydau personol hefyd. Mae adroddiad diweddaraf y Pwyllgor Dethol ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn disgrifio mwy o ddiffyg cwrteisi, gorweithio ac ymddiswyddiadau yn Lloegr. Mae Coleg Brenhinol y Nyrsys yn tynnu sylw at yr angen i ehangu'r gweithlu, gan fod prinder staff, sy'n arwain at lwyth gwaith gormodol cronig, yn ffactor allweddol o ran gorweithio.

Yng Nghymru, rydym yn parhau i alw ar ein llywodraeth i gynyddu nifer y lleoedd meddygol i fyfyrwyr, ehangu niferoedd hyfforddiant, recriwtio'n rhagweithiol i swyddi gwag a darparu cynllun gweithlu cadarn ar gyfer y GIG. Yn y cyfamser, gofalwch amdanoch eich hunain, byddwch yn garedig wrth ei gilydd, a defnyddiwch yr adnoddau sydd ar gael i chi. Yn anffodus, mae amrywiolion COVID-19 yn golygu y bydd yn rhaid i ni barhau i fyw gyda rhywfaint o ansicrwydd.

Wrth i'n haelodau yn is-gyfandir India barhau i brofi pwysau aruthrol yn eu hail don, mae Dr Vivek Goel yn myfyrio isod ar y sefyllfa i feddygon a'u teuluoedd a'u ffrindiau yn India a'r DU. Rydym yn meddwl am bawb sy’n brwydro yn erbyn y pandemig, nid yn unig yn India, ond ar draws y byd. Rydym mor ffodus ein bod wedi cyflwyno brechlyn mor gadarn, a'r niferoedd sydd wedi manteisio arno yng Nghymru.

Ymateb arbennig i'r gystadleuaeth poster i feddygon dan hyfforddiant eleni

Ar nodyn mwy optimistaidd, rydym wedi cael ymateb llethol i'n cystadleuaeth poster gyda dros 50 wedi rhoi cynnig arni. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at fod yn rhan o'r panel beirniadu; mae'n gyfle gwych i weld y gwaith anhygoel y mae ein meddygon dan hyfforddiant yn ei wneud, ac rwyf bob amser yn dysgu rhywbeth newydd! Mae gwobr arall, cynllun darlithydd Turner-Warwick, hefyd wedi bod yn boblogaidd. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio'n brysur ar y rhaglen ar gyfer ein cynhadledd rithwir ar 8–9 Rhagfyr, lle cewch gyfle i glywed y rhai a fu’n fuddugol yn 2019 a 2020 yn cyflwyno eu gwaith.

Wrth wraidd llywodraeth Cymru

Yng nghyfarfod chwarterol Academi Colegau Meddygol Brenhinol Cymru, clywsom gan y prif swyddog meddygol, Dr Frank Atherton. Ar ôl rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni i gyd am lwyddiant cyflwyno’r brechlyn yng Nghymru, rhoddodd sicrwydd i'r grŵp fod y Gweinidog newydd dros Iechyd a Gofal cymdeithasol, y Farwnes Eluned Morgan AS, a'i dirprwy weinidogion Julie Morgan AS (Gwasanaethau Cymdeithasol) a Lynne Neagle AS (Iechyd Meddwl a Lles) wedi ymrwymo i weledigaeth 'Cymru Iachach' 2019. Mae hyn yn rhoi rhywfaint o barhad ac yn fy atgoffa bod y  Fframwaith Clinigol Cenedlaethol wedi'i gyhoeddi yn gynharach eleni. Mae mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn her fawr a gobeithiwn y bydd strategaeth draws-lywodraethol i fynd i'r afael â hyn. Rydym eisoes wedi ysgrifennu at y gweinidog i ofyn iddi am gyfarfod.

Cynnwys Coleg Brenhinol y Nyrsys mewn apwyntiadau meddygon ymgynghorol

Tynnwyd sylaw at gynrychiolaeth y Coleg Brenhinol ar baneli cyfweld ymgynghorol ers ychydig fisoedd. Rydym wedi cael adroddiadau am nifer o baneli penodi yn cael eu cynnal heb gynrychiolaeth y Coleg Brenhinol. Ar hyn o bryd mae'n ofyniad cyfreithiol cael cynrychiolydd coleg ar banel cyfweld ymgynghorwyr. Cysylltwch â ni os oes gennych adroddiadau am baneli cyfweld a gynhelir heb gynrychiolydd o Goleg Brenhinol y Nyrsys.

Helpwch ni i wella eich amodau gwaith drwy ddylanwadu ar gynllunio gweithlu'r GIG a’r llywodraeth

Gan barhau â'n cyfres lwyddiannus o arolygon am effaith COVID-19, rydym yn gofyn i chi ddweud wrthym a yw wedi gwneud gwahaniaeth i'ch patrwm gwaith. Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i chi ateb yr arolwg byr hwn, sy'n gofyn am newidiadau a wnaed, a ydynt wedi dod yn barhaol, beth fyddai eich patrwm gweithio delfrydol, a sut y gellir hwyluso hynny. Byddwn yn rhannu ein canfyddiadau gyda Llywodraeth Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Ac yn olaf...

Mae'r tywydd cynnes diweddar wedi fy nenu’n ôl i'r ardd – fy mhrosiect yr haf yma yw adeiladu wal gerrig sych, sy'n cynnig pob math o heriau, ond rwy'n siŵr y bydd yn werth yr ymdrech pan fydd yn aros i fyny!

Arhoswch yn ddiogel,

Dr Olwen Williams OBE

Is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon yng Nghymru 

Meddyg ymgynghorol mewn iechyd rhywiol a meddygaeth HIV

Neges gan Dr Vivek Goel

Mae amrywiolyn COVID-19 B.1.617.2 wedi lledu’n gyflym yn is-gyfandir India.

Mae'r lledaeniad wedi bod ar raddfa nas gwelwyd o'r blaen a hynny’n gwbl annisgwyl, gan eu bod yn credu bod y feirws ‘dan reolaeth’ yn India. Gellir mesur maint yr epidemig o'r ffaith bod bron pawb yr ydych yn siarad â nhw wedi colli perthynas neu ffrind agos. Mae'r dioddefaint wedi bod yn annioddefol, hyd yn oed o bell.

Mae'n gyfnod o ofid enfawr i'r diaspora yma yng Nghymru. Yr ymateb arferol pan glywn fod rhywun yn ddifrifol wael yw rhuthro'n ôl, ond gyda'r cyfyngiadau teithio, nid yw wedi bod yn bosibl. Mae'r golygfeydd ar gyfryngau cymdeithasol a sianelau newyddion wedi bod yn dorcalonnus.

Mae galwadau fideo WhatsApp wedi dod yn ddigwyddiad dyddiol i roi cefnogaeth emosiynol a sicrwydd i bawb. Mae ein bwrdd iechyd wedi caniatáu i staff wneud galwadau yn ystod oriau gwaith. Mae'r rhai arloesol yn ein plith wedi gwneud ymgynghoriadau fideo o bell, sydd wedi bod yn achubiaeth i gymunedau sy'n byw mewn gwledydd gyda mynediad cyfyngedig i ofal iechyd.

Cafwyd rhoddion hael; cludwyd cyflenwadau dros y môr. 

Mae pawb yn gwneud yr hyn a allant.

Gadewch i ni i gyd weddïo dros iechyd a lles ein ffrindiau a'n teuluoedd.

Dr Vivek Goel FRCP

Cynghorydd rhanbarthol Coleg Brenhinol y Nyrsys ar gyfer De ddwyrain Cymru

Meddyg ymgynghorol mewn gastroenteroleg

Gallwch gefnogi Cronfa Covid BAPIO India, sy’n cefnogi nid yn unig cyflenwadau ocsigen, ond ymgynghoriadau a phrofion rhithwir. Mae sawl grŵp yn cynnig cymorth gydag ymgynghoriadau rhithwir, ond mae'n bwysig bod hyn yn cael ei hwyluso drwy BAPIO (Cymdeithas Ffisigwyr Prydeinig Tarddiad India) gan fod anghenion iaith penodol ar gyfer gwahanol rannau o'r wlad.

Digwyddiadau aelodaeth

Ffoniwch y cofrestrydd meddygol – 8 Gorffennaf 2021 (neu daliwch i fyny ar alw)

Byddwch yn barod i gamu i mewn i rôl cofrestrydd meddygol gyda sgyrsiau ar sut i reoli gofynion gwaith meddygol acíwt yn ddiogel, awgrymiadau da ar gyfer rheoli sifftiau nos a phwysigrwydd lles, yn ogystal â sesiynau arbenigol sy'n canolbwyntio ar faterion rydych chi'n debygol o ddod ar eu traws yn y lleoliad acíwt. Mae'r gynhadledd hon yn rhad ac am ddim i aelodau Coleg Brenhinol y Meddygon a £45 i'r rhai nad ydynt yn aelodau. 6 phwynt DPP.