Coleg Brenhinol y Meddygon yn ethol is lywydd newydd ar gyfer Cymru

Mae Dr Olwen Williams OBE wedi cael ei hethol yn is lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer Cymru o fis Ionawr 2020 ymlaen.

Fel is lywydd ar gyfer Cymru, bydd Dr Williams yn gweithio gyda chydweithwyr ledled Cymru a’r DU i siarad ar ran y 1,300 o feddygon yng Nghymru am amrywiaeth o flaenoriaethau ymgyrchu, gan gynnwys y gweithlu meddygol, gofal o ansawdd uchel i gleifion ac anghydraddoldebau iechyd.

Yn ystod y tair blynedd nesaf, ei blaenoriaethau fydd:

  • Sicrhau bod meddygon yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth a’u gwerthfawrogi gan GIG Cymru
  • Herio anghydraddoldebau iechyd a sicrhau gofal iechyd o ansawdd uchel i bobl agored i niwed
  • Sicrhau mai cleifion yw ffocws canolog y GIG a’i fod yn hygyrch.

Wedi’i haddysgu ym Mhrifysgol Lerpwl, mae Dr Williams wedi gweithio fel pennaeth meddygaeth ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yng ngogledd Cymru, lle’r oedd yn gyfrifol am feddygaeth sylfaenol, gymunedol ac arbenigol rhwng 2009 a 2015. Ar hyn o bryd mae’n gyfarwyddwr clinigol yng Nghanolfan Gyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) Amethyst lle bydd yn parhau â’i dyletswyddau clinigol fel meddyg ymgynghorol mewn meddygaeth genhedlol-wrinol a meddygaeth HIV.

Mae’n llywydd Cymdeithas Prydain ar gyfer Iechyd Rhywiol a HIV, yn aelod etholedig o Gyngor Coleg Brenhinol y Meddygon, ac yn gymrawd etholedig o Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Roedd yn is lywydd y Ffederasiwn ar gyfer Merched Meddygol rhwng 2016 a 2019. Yn 2000, cafodd ei dewis yn Fenyw y Flwyddyn Cymru ac, yn 2005, derbyniodd OBE am wasanaethau i feddygaeth yng Nghymru.

Bydd Dr Williams yn dechrau yn ei swydd ar 1 Ionawr 2020 pan fydd Dr Gareth Llewelyn yn rhoi’r gorau iddi. Mae’n siarad Cymraeg ac yn fwy na pharod i wneud cyfweliadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Am ddod yn is lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon yng Nghymru, dywedodd Dr Olwen Williams OBE:

‘Mae’r her yn aruthrol mewn cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol, problemau gyda'r gweithlu a gwahaniaethau cynyddol ar draws y gwledydd datganoledig. Mae meddygon yn wynebu heriau enfawr o ran galw cynyddol am ofal iechyd, disgwyliadau uwch gan gleifion, a demograffeg sy’n newid, ac mae’n rhaid i ni gael sefydliad rhagweithiol, ymatebol ac uchel ei barch sy’n cefnogi ei aelodau yn ystod y cyfnod ansicr yma.’

Ychwanegodd yr Athro Andrew Goddard, llywydd Coleg Brenhinol y Meddygon:

‘Rydw i wir yn gyffrous am y dyfodol gydag Olwen fel is lywydd newydd Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer Cymru. Mae’n eithriadol uchel ei pharch yn y proffesiwn a hefyd yn y gwasanaeth iechyd yn gyffredinol yng Nghymru, ac yn eiriolwr gwych ar ran gofal â’i ffocws canolog ar y cleifion, darpariaeth deg o wasanaethau iechyd a llais meddygon.’

Downloads

Dr Olwen Williams OBE - CV a datganiad 532.59 KB Uploaded: 12 September 2019