Home » News » RCP Cymru’n lansio galwad maniffesto i Senedd 2021

RCP Cymru’n lansio galwad maniffesto i Senedd 2021

Cyn etholiad y Senedd yn 2021, mae Coleg Brenhinol y Meddygon (RCP) Cymru wedi lansio ei faniffesto o alwadau ar gyfer llywodraeth nesaf Cymru.

Wrth i’r ansicrwydd gwleidyddol ynghylch Brexit barhau, mae RCP wedi galw ar lywodraeth y DU yn San Steffan i roi diogelwch cleifion wrth galon y trafodaethau gyda’r UE. Gallai gadael heb gytundeb gael effeithiau negyddol sylweddol ar y systemau iechyd a gofal ym mhob un o wledydd y DU.

Gyda llai na 2 flynedd i fynd tan etholiad nesaf y Senedd, mae RCP yn galw ar bob plaid wleidyddol i fabwysiadu agwedd uchelgeisiol tuag at warchod a gwella iechyd pobl Cymru yn eu maniffestos.  Gan edrych tua 2021, mae RCP yn galw ar lywodraeth nesaf Cymru i wneud y canlynol:

  • galluogi cleifion a chlinigwyr i arwain newid i sefydliad a gweithlu’r GIG
  • cynyddu nifer y myfyrwyr meddygol a’r meddygon ôl-radd yng Nghymru
  • cyflawni eu hymroddiad i flaenoriaethu iechyd a lles gweithlu’r GIG
  • gwarchod ymchwil feddygol rheng flaen os bydd y DU yn gadael yr UE
  • cyflwyno Deddf Aer Glân, buddsoddi mewn gwasanaethau arbenigol ym maes gordewdra a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb iechyd. 

Er bod 77% o feddygon uwch dan hyfforddiant yng Nghymru’n dweud bod ansawdd yr hyfforddiant ym maes eu harbenigedd yn rhagorol neu dda, mae gormod yn dweud wrthym ni bod bylchau yn y rota a swyddi gweigion yn effeithio ar eu gallu i gyflawni gwaith ymchwil, mynychu sesiynau addysgu ffurfiol, neu fwynhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. 

Mae gwella lles staff yn hanfodol. Rhaid i lywodraeth nesaf Cymru weithio gyda GIG Cymru i ddiogelu amser i glinigwyr wneud ymchwil, llunio gwelliannau i ofal cleifion a darparu addysgu ac addysg i eraill. Yn wir, dywed 80% o feddygon dan hyfforddiant arbenigol yng Nghrymu y byddai amser wedi’i neilltuo ar gyfer datblygiad proffesiynol yn gwella’u profiad o hyfforddi.

Dywedodd Dr Gareth Llewelyn, is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon dros Gymru:

‘Mae’n anrhydedd gweithio yn GIG Cymru ac ar ran ein cleifion. Mae RCP wedi gwrando ar ein haelodau, sy’n gweithio ddydd ar ôl dydd yn ein GIG, a gyda’r adroddiad hwn, rydyn ni’n amlygu atebion a allai ein helpu ni i gyflawni gofal cleifion hyd yn oed yn well. Ond rhaid i’r newidiadau hyn cael eu llunio gyda'r bobl sy’n defnyddio’r GIG, a than arweiniad y meddygon sy’n gweithio gyda nhw.'

Downloads

Chwalu rhwystrau - Astudiaethau achos 230.74 KB Uploaded: 17 September 2019