Home » News » Ymchwiliad Cymru i COVID19 a phobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn datgelu nifer o ffactorau risg economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol

Ymchwiliad Cymru i COVID19 a phobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn datgelu nifer o ffactorau risg economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol

Mae adroddiad gan grŵp cynghori arbenigol COVID-19 pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig wedi gwneud dros 30 o argymhellion i Lywodraeth Cymru er mwyn mynd i’r afael â’r risgiau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol i gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Mae Coleg Brenhinol y Meddygon wedi croesawu adroddiad gan grŵp cynghori arbenigol COVID-19 pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig Cymru ynghylch sut mae COVID-19 yn effeithio ar bobl o gefndiroedd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Mae’n hanfodol archwilio’r rhesymau pam fod COVID-19 yn fwy tebygol o gael effaith andwyol ar bobl o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig. Hefyd, mae’n bwysig deall bod ffactorau cymhleth a hirsefydlog yn cyfrannu at yr effaith anghymesur, ac mewn rhai ffyrdd, dyma arweiniodd at ddiffyg gweithredu ynghylch cydraddoldeb hiliol.

Dywedodd Dr Olwen Williams, Is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon dros Gymru:

‘Mae Coleg Brenhinol y Meddygon yn croesawu’r adroddiad hwn a’r canfyddiadau. Mae’n bwysig ein bod ni’n deall prif ganfyddiadau’r adroddiad, sef bod anfanteision hirsefydlog a diffyg cynrychiolaeth o bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig mewn prosesau gwneud penderfyniadau wedi cyfrannu at effaith anghymesur COVID-19 arnynt.

‘Mae gan yr argymhellion hyn amrywiaeth eang o oblygiadau, yn arbennig o ran rhannu negeseuon iechyd. Mae Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru’n ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth Cymru ar y mater pwysig hwn yn y tymor hir.

‘Yn y tymor byr, mae Coleg Brenhinol y Meddygon yn ymrwymo i wneud yn siŵr bod pawb sy’n gweithio yn y GIG, yn arbennig pobl o gefndiroedd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, yn cael asesiad risg yn unol â’r argymhellion.’